H

HMS (Helse, miljø og sikkerhet):

Det er styret som har det overordnede ansvaret for HMS-arbeidet i sameiet.

I Pollenkvartalet ønsker vi å skape et trivelig og trygt miljø for alle. Sammen skal vi ta vare på både bygninger og uteareal. Vi er opptatt av blant annet brannvern, tilsyn med elektriske anlegg og utstyr, fellesareal og lekeplass. Det finnes en del lover vi som sameie må følge. Blant annet lov om brann- og eksplosjonsvern, forurensningsloven og lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr. Lovverket stiller krav både til sameiet ved styret og til den enkelte beboer.

Beboers ansvar

  • Utføre nødvendig ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget.
  • Montere og bruke elektrisk utstyr i henhold til bruksanvisning. • Kontrollere at brannverntiltak i leiligheten er i orden og evt. melde fra til sameiet ved mangler.
  • Sikre forsvarlig utført arbeid ved reparasjoner og andre endringer i leiligheten.
  • Melde fra til styret ved feil eller mangler som kan gå utover naboer eller som skal følges opp av sameiet.

Sameiets ansvar

  • Etablere og utøve nødvendig internkontroll (egenkontroll).
  • Utføre nødvendig ettersyn og vedlikehold av fellesarealer og fellesområder. • Følge opp feil og mangler som rapporteres inn.
  • Informere beboerne om deres plikter innen HMS-arbeidet. For å forebygge faren for brann, feil på det elektriske anlegget, vannlekkasjer m.m. er beboer pliktig til å føre tilsyn i egen leilighet. Derfor har vi som en del av vår internkontroll utarbeidet et informasjonsskriv med en sjekkliste som fylles ut, signeres og leveres tilbake til styret. Dette utføres en gang for året. Husk å gjøre deg kjent med gjeldende branninstruks. Her står viktig informasjon om hvorledes en bør gå frem dersom en oppdager en brann.

Det gjøres oppmerksom på at den enkelte beboer har selv ansvar for å forsikre sine egne eiendeler (innboforsikring). For ytterligere informasjon om seksjonseiers vedlikeholdsansvar, se https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-65#KAPITTEL_5 og § 32.

Det oppfordres til årlig innsendelse av utsendt skjema for HMS.

Husordensregler:

Det er utarbeidet egne husordensregler for sameiet. Husordensreglene er utarbeidet for at alle skal trives så godt som mulig i fellesskapet. De kan du lese her.

Håndverksguide  

​Bygningsutvalget mottar til tider spørsmål om aktuelle håndverkere som kan bistå med ulike tiltak av vedlikeholdsoppgaver i leiligheten.​

Nødvendige avtaler med den enkelte håndverker etableres direkte mellom seksjonseier og håndverker uavhengig av sameiet.​

Håndverksguide