Praktisk info - A-Å

Her har vi samlet praktisk info for alle som bor i eller går med tanker om å flytte til det flotte sameiet vårt.

Alle
 • Alle
 • A
 • B
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • K
 • L
 • M
 • N
 • P
 • R
 • S
 • T
 • u
 • V
 • Z

A

Ansvar:

Som seksjonseier i et sameie har du ansvar og plikter som fremgår av eierseksjonslovenvedtektene, ordensreglene og parkeringsreglene

Du har også ansvaret for at de som bruker boligen følger sameiets vedtekter,  ordens- og parkeringsregler, og ikke påfører øvrige brukere av eiendommen unødig ulempe.

B

Billader:

For bestilling av billader, se håndverkguide

Brannsikring:

Alle boenheter skal ha minst ett håndbrannslukker av type skum eller pulver.

Slukkeren skal stå synlig fremme og godt tilgjengelig.

Pulverapparater skal ha faglig kontroll etter fem år og service etter ti år, skumapparater skal ha service etter fem år. Kontrollen kan utføres på stedet der slokkeren befinner seg, en service må utføres på godkjent slokkeverksted. En håndslokker som har hatt en godkjent faglig kontroll eller service vil alltid være påført en etikett som viser at dette er utført og av hvem.

Det er beboerne som er ansvarlig for å vedlikeholde apparatene. Sameiet vil organisere felles vedlikehold for de som er interessert i dette. Neste gang våren 2023.

Beboerne må også foreta egenkontroll av håndslukkerne. Kontrollen består av flere sjekkpunkter, se til at plomben og splinten er intakt og sjekke at håndslukkerens manometer står på grønt. Etiketten skal være fullt leselig og apparatet skal ikke ha rustdannelser. Er det ett pulverapparat så skal dette snus opp ned fire ganger i året, det er viktig for å unngå at pulveret klumper seg.

Brannvarsling:

Alle boenheter skal ha minst en kombinert røykdetektor og sirene. Noen enheter har flere røykdetektorer. Detektorene er sameiets eiendom og vedlikeholdes av sameiet. Det er ikke lov til å kople fra detektorene. Dette vil bli varslet på sentralen.

Brannsentralen er plassert i trappeoppgangen i nr. 42. Beboerne bør gjøre seg kjent med plassering av manuelle brannmeldere. Sjekk også branninstruksen på oppslagstavlene.

Ved utløst brannalarm skal man snarest forlate leiligheten og møte opp ved Per Sivle statuen. Meld fra til oppgangsansvarlig at deres leilighet er tømt. Husk ikke bruk heisen ved rømningen. Ellers se sameiets branninstruks.

Hvis man har forårsaket en feilalarm, skal man straks melde fra til brannvesenet på 110. Deretter gå til brannsentral og sammen med brannansvarlig slå av brannalarmen.

Sameiets brannansvarlig er: Driftsleder, driftsleder@​p​ollenkvartalet.​n​o

Oppgangsansvarlige finner du ved å trykke her:

Bredbånd:

Sameiet er tilknyttet et bredbåndsanlegg fra Telia Norge. I grunnpakken inngår bredbånd med hastighet 50/50 Mbps. Man kan bestille høyere hastighet på WWW.Telia.no/min side eller kontakte Telia direkte. Sameiet har forhandlet frem priser for de ulike hastighetene. For TV se under T.

Beboerbrev:

Styrets viktigste informasjonskanal mellom årsmøtene er beboerbrevene. Disse sendes ved behov, avhengig av saker og behov. Alle som har svart JA til å motta  elektronisk informasjon, vil få disse pr. e-post. I tillegg legges de ut på sameiets hjemmeside samt på oppslagstavlene i hver oppgang.

Budsjett:

Styret utarbeider sameiets budsjett hvert år i perioden oktober – november. Så snart dette er vedtatt av styret og meddelt sameiets forretningsfører sendes det ut et eget informasjonsskriv til alle seksjonseiere, normalt ultimo november hvert år. De fleste kostnadene fordeles eierbrøken, men det er noen kostnader som fordeles pr. seksjon / leilighet og dermed lik for alle seksjoner og noe som er basert på individuelt forbruk, eksempelvis gass og fjernvarme pr. seksjon.

Bygningsutvalget:

Bygningsutvalget​ (BU)​ ivaretar alt av bygningsteknisk karakter og foretar en løpende vurdering av vedlikeholdsbehovet, oppdatering og gjennomføring av vedlikeholdsplanen. Oppfølging av sameiets sentrale og løpende leverandører og kontakter. BU ivaretar HMS, avregning gass, fjernvarme, heiskontroll ​

Løpende behandlingen av bygningstekniske henvendelser​.​​ Ombygging av seksjoner​ meldes Bygningsutvalget​ v/leder, bygningsutvalget@pollenkvartalet.no

​B​ygningsskader ​meldes ​til ​S​tyret og ​N​bbo​.

Øvrige henvendelser rettes til Driftsleder, driftsleder@​p​ollenkvartalet.​n​o

Det henstilles til at vi alle viser mest mulig hensyn, og at henvendelser i størst mulig grad gjøres på ordinær dagtid.

Henvendelser til driftsleder, vaktmester og styret pr. mobiltelefon mellom klokken 21.00 og 08.00 skal uansett kun gjøres i krisetilfeller.

D

Driftsleder og vaktmester:

Vår driftsleder administrerer den daglige driften og kan kontaktes ved behov for avklaringer og spørsmål.
Driftsleder har en deltidsansatt vaktmester.

driftsleder@​p​ollenkvartalet.n​o

Det henstilles til at vi alle viser mest mulig hensyn, og at henvendelser i størst mulig grad gjøres på ordinær dagtid.

Henvendelser til driftsleder, vaktmestere og styret pr. mobiltelefon mellom klokken 21.00 og 08.00 skal uansett kun gjøres i krisetilfeller.

Drift og vedlikehold:

Her kan du lese om drift og vedlikehold av bygningsmassen til sameiet, grøntområder og parkeringsplasser. Sameiet består i dag av 6 bygninger med 8 oppganger med 143 leiligheter og 6 næringsseksjoner. Byggingen av sameiet startet i 2004 og stod ferdig i 2006. I tillegg har vi grøntområder og gjesteparkeringsplasser ​utenfor inngang 42 ​o​g 44 mot Politihuset​ ​​og parkeringskjellere som vedlikeholdes av sameiet.

Dugnad:

Det er ikke noe pliktig dugnadsarbeid i sameiet. Det vil allikevel ved helt ekstraordinære behov, eksempelvis ved opp- og nedrigging ifm. sommerfest o.l. anmodes om hjelp slik at vaktmester og driftsleder ikke blir stående med alt ekstraarbeidet alene. Mange uttrykker glede ved å kunne bidra med en enkel og liten oppgave en gang i blant, dessuten styrker det fellesskapet og det gode miljøet i sameiet vårt

Dyrehold:

Forsvarlig dyrehold er tillatt. Dyr skal holdes i bånd i sameiets omgivelser/på sameiets område. Det er ikke tillatt å lufte hunder, katter eller andre husdyr i atriet.

Mating av fugler, samt montering av fuglebrett/kasser, er ikke tillatt.

Støy fra dyr som er til sjenanse for beboerne tillates ikke. Dette må forståes som f.eks. høy, langvarig og/eller gjentatt støy.

E

Eierseksjonsloven:
Det er eierseksjonsloven som har bestemmelser for drift og organisering av sameiet. Loven inneholder en rekke bestemmelser om hvordan sameiet skal drives og om hvilke rettigheter eierne skal ha.

Elektrisk:
Seksjonseier er selv ansvarlig for sitt elektriske anlegg. Dette inkluderer gjennomføringer, kabler, kurser og sikringsskap med tilhørende sikringer. Sameiets ansvar begrenser seg til hovedinntaket og lysnettet for fellesarealer.

EL-kontroll/EL-sjekk

Sameiet er pålagt å gjennomføre en EL-kontroll hvert 5.år for det elektriske anlegget i fellesarealer. Styret anbefale også at beboerne tar en EL-sjekk for hvert 5. år av det elektriske anlegget i sin boenhet. En EL-sjekk kan gi rabatt på innboforsikringen. Se håndverksguide for elektrofirmaer som kan ta en EL-sjekk.

El-leverandør:
Det er Glitre Energi Nett som er netteier i Drammen Kommune, mer informasjon om måleravlesing, kraftleveranse og andre tjenester finner du på www.glitre.no

Kraft kan kjøpes av Glitre Energi Strøm eller andre som tilbyr dette i vårt område.

F

Feiing:

Det blir gjennomført feiing av sameiets piper hvert år. Dette varsles i eget skriv fra feiervesenet, og det er viktig at man enten er hjemme eller henger en lapp på døra hvor man gir beskjed om at det er klart for feiing. (Peis / ovn / spjeld er lukket). I tillegg gjennomføres det tilsyn av alle ildsteder hvert femte år, under dette tilsynet er det viktig å være hjemme.

Fellesareal:

I kjelleren er alt som ikke er avgrenset som privat bod å anse som fellesareal. Disse områdene skal til en hver tid holdes ryddig. Oppgangen er fellesareal, og skal holdes fri for klær, sko eller andre ting, da dette er å anse som en rømningsvei. Det er ikke tillatt å oppbevare møbler eller lignende i fellesarealene.

Felleskostnader:

Felleskostnader betales månedlig, og fastsettes av styret i forbindelse med behandlingen av budsjettet. Kostnadene dekker de fleste bokostnadene, slik som felles vedlikehold, forretningsførsel, bygningsforsikring og tv/bredbånd. En mer uttømmende oversikt over hva felleskostnadene fremgår av sameiets regnskap og budsjett.

Fjernvarme:

Sameiet er tilknyttet fjernvarmeanlegget til Drammen Fjernvarme. Fjernvarmen benyttes til romoppvarming og tilberedning av varmt tappevann. Hver boenhet har egne energimålere for romoppvarming og av varmt tappevann. I tillegg må man betale sin del av forbruket i fellesarealene. Fellesforbruket avregnes etter sameiebrøken. Hver boenhet betaler månedlig et forskudd for oppvarmingen. Årsoppgjøret gjøres i mai/juni måned hvert år.

Nytt i 2021 er at informasjon om avregningen ikke blir tilsendt den enkelte sameier pr. post, men skal hentes ut fra Ista sin brukerportal.
Alle har fått tilsendt et unikt brukernavn og passord på mail fra styret i sameiet.
Logg inn via www.istaonline.no med tilsendte brukernavn og passord.
De som mangler informasjon for innlogging, kan ta kontakt med Anne Mette på mail: annemette(a)nbbo.no.

Temperaturen på vannet for romoppvarmingen varierer mellom 20° og 85° avhengig av utetemperaturen.

Forsikring:

Sameiet har felles forsikring av bygningene, Gjensidige er sameiet sitt forsikringsselskap.

Ved bygningsskader må styret kontaktes snarest, alternativt NBBO som administrerer forsikringsskadene på vegne av sameiet.

NB: Seksjoneseier må selv tegne innboforsikring!

FDV – dokumentasjon – brukerveiledning pr. leilighet:

I forbindelse med overtagelse av hver seksjon tilbake i 2005-2006 mottak hver seksjonseier en egen mappe som het «Brukerveiledning – velkommen til din nye leilighet på Union brygge» Dette er en FDV-dokumentasjon, den er lovpålagt dokumentasjon for et bygg/seksjon som inneholder produkter som skal forvaltes, driftes eller vedlikeholdes i løpet av byggets levetid. Denne skal følge seksjonen, og er et veldig godt oppslagsverk. Her finner du bygningsmessig informasjon om bruk av leiligheten etter innflytting, videre tekniske anlegg som avtrekksanlegg, alarmanlegg etc. samt typebetegnelse for standard utførelse av innvendige flater som veggmaling, gulv, dører etc

G

Gjesteparkering og Parkeringskort:

Det er et begrenset antall gjesteparkeringsplasser utenfor inngang 42 og 44 mot Politihuset. Plassene er avgiftsbelagt for alle i perioden 07.00 – 17.00, men kan benyttes av boligseksjonseiere og/eller deres gjester i perioden 17.00 – 07.00 i hverdager samt lørdag, søndag og helligdager, forutsatt synlig parkeringsbevis i frontruta i bilen..

Det utleveres 1. stk. parkeringskort til hver boligseksjon/leilighet. Parkeringskortet har en varighet på 2 år, og blir delt ut i november/desember annet hvert år, sist gang i nov/des 2019 med varighet for 2020-21. Neste utlevering skjer da nov/des 2021 med varighet for 2022-23.

Dersom seksjonseier skulle være uheldig å miste parkeringskortet sitt, utleveres nytt kort først 6 måneder etter at kortet meldes tapt. Årsaken er dessverre at det har vært mislighold av ordningen, og det faktum at det kun er et meget begrenset antall gjesteparkeringsplasser.

Gassanlegg:

Leiligheter som er utstyrt med gassanlegg, har på sin balkong et gass-skap. I skapet finnes avstengingsventiler og gassmåler. Gassanlegget kan betjene peis, uttak for grill og komfyr. Hva som er installert i den enkelte leilighet er avhengig av hva man har bestilt av tilleggsinstallasjoner.

Målerstanden skal hvert år avleses. Sameiet sender varsle med egnet skjema for dette. Hver boenhet betaler månedlig et forskudd for gassforbruk. Årsoppgjøret gjøres i mai/juni måned hvert år.

Hvert år skal gassanlegget kontrolleres av autorisert firma. Sameiet organiserer dette og kostnaden avregnes sammen med årsoppgjøret.

Husk å kontrollere eventuelle gass-slanger til grill hvert år.

Gasspeis:

Mange leiligheter har installert gasspeis. En gang pr. år, gjerne i perioden august – oktober  gjennomføres det en service både sameiets gassanlegg samt lovpålagt service på peisen i hver enkelt leilighet. Alle som har gasspeis bli varslet pr. e-post om tidspunkt for den planlagte servicen.

H

HMS (Helse, miljø og sikkerhet):

Det er styret som har det overordnede ansvaret for HMS-arbeidet i sameiet.

I Pollenkvartalet ønsker vi å skape et trivelig og trygt miljø for alle. Sammen skal vi ta vare på både bygninger og uteareal. Vi er opptatt av blant annet brannvern, tilsyn med elektriske anlegg og utstyr, fellesareal og lekeplass. Det finnes en del lover vi som sameie må følge. Blant annet lov om brann- og eksplosjonsvern, forurensningsloven og lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr. Lovverket stiller krav både til sameiet ved styret og til den enkelte beboer.

Beboers ansvar

 • Utføre nødvendig ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget.
 • Montere og bruke elektrisk utstyr i henhold til bruksanvisning. • Kontrollere at brannverntiltak i leiligheten er i orden og evt. melde fra til sameiet ved mangler.
 • Sikre forsvarlig utført arbeid ved reparasjoner og andre endringer i leiligheten.
 • Melde fra til styret ved feil eller mangler som kan gå utover naboer eller som skal følges opp av sameiet.

Sameiets ansvar

 • Etablere og utøve nødvendig internkontroll (egenkontroll).
 • Utføre nødvendig ettersyn og vedlikehold av fellesarealer og fellesområder. • Følge opp feil og mangler som rapporteres inn.
 • Informere beboerne om deres plikter innen HMS-arbeidet. For å forebygge faren for brann, feil på det elektriske anlegget, vannlekkasjer m.m. er beboer pliktig til å føre tilsyn i egen leilighet. Derfor har vi som en del av vår internkontroll utarbeidet et informasjonsskriv med en sjekkliste som fylles ut, signeres og leveres tilbake til styret. Dette utføres en gang for året. Husk å gjøre deg kjent med gjeldende branninstruks. Her står viktig informasjon om hvorledes en bør gå frem dersom en oppdager en brann.

Det gjøres oppmerksom på at den enkelte beboer har selv ansvar for å forsikre sine egne eiendeler (innboforsikring). For ytterligere informasjon om seksjonseiers vedlikeholdsansvar, se https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-65#KAPITTEL_5 og § 32.

Det oppfordres til årlig innsendelse av utsendt skjema for HMS.

Husordensregler:

Det er utarbeidet egne husordensregler for sameiet. Husordensreglene er utarbeidet for at alle skal trives så godt som mulig i fellesskapet. De kan du lese her.

Håndverksguide  

​Bygningsutvalget mottar til tider spørsmål om aktuelle håndverkere som kan bistå med ulike tiltak av vedlikeholdsoppgaver i leiligheten.​

Nødvendige avtaler med den enkelte håndverker etableres direkte mellom seksjonseier og håndverker uavhengig av sameiet.​

Håndverksguide

I

Informasjon fra styret:

Se B - beboerbrev

Internett:

Sameiet har felles løsning for bredbånd. Seksjonseier kan utvide denne dekningen ved å inngå egen avtale med leverandøren av bredbåndet.

K

Kildesortering:

Benytt våre 2 ​avfalls​rom.

Det er lovpålagt kildesortering i Drammensregionen. Det er egne beholdere for matavfall, restavfall og papiravfall. Plastavfall sorteres i sekker.​ ​Glass og metall i egne containere.

Les mer om kildesorteringen på www.rfd.no

Kabel-TV:

Sameiet har felles leverandør av tv-signaler. Alle leiligheter har en grunnpakke inkludert i felleskostnadene, og det følger med en enkel dekoder i hver enkelt leilighet.

Kanalpakke:

Kanalpakken fastsettes av borettslagets leverandør. Det er mulig å få flere tv-kanaler, men da er det en egen avtale mellom andelseieren og leverandøren.

L

Lekeplasser:

Lekeplassen(e) på sameiets eiendom er til bruk for barn som bor i sameiet og for de som er på besøk.

M

Markiser:

Retningslinjer for markiser, sol- og vind-avskjerming finner dere her.

Måleravlesing:

Det finnes ulike måleranlegg tilknyttet hver boenhet.

Målere for elektrisk strøm finnes i felles el-tavle for hver oppgang. Denne avleses automatisk av strømleverandør.

Måler for forbruk av kaldt og varmt vann er lokalisert i fordelerskapet inne i hver leilighet. Målerne avleses automatisk av Drammen kommune. Husk at i fordelerskapet finnes stoppekraner for vann og varme.

Energimåler for oppvarming er også lokalisert til fordelerskapet. Måleren leses av automatisk av Ista.

For boenheter med gass finnes det forbruksmåler i skapet på balkongen. Denne skal avlese en gang i året etter anmodning fra sameiet.

N

Nøkkelbrikker:

Alle beboere har fra start fått tildelt 5 stk nøkkelbrikker med unike nummer.
Når du kjøper eller selger en leilighet skal det alltid følge med 5 stk brikker.
Hvis dette antall ikke skulle stemme ta kontakt med ​Driftsleder som kan bestille nye brikker til kr. 750 pr stk.

Har du behov for ekstra brikker​, kan rekvisisjon bestilles her:​ driftsleder@​p​ollenkvartalet. ​n​o

Nøkkel/innlåsing, avtale med NOKAS:

Avtalen er nå på plass og det er døgnåpen bemanning.

Ved mistet/mangel av nøkkel kan Nokas kontaktes på vaktnummer tlf. 22 17 56 66. Nokas rykker da ut til pollenkvartalet og vår driftsleder eller styreleder kontaktes pr. tlf. av Nokas for å verifisere at det er korrekte personer som ønsker å bli låst inn.

Utrykning belastes med en til hver tids gjeldende takst og betales av beboeren selv.

P

Parkering:

Det er begrenset med parkeringsplasser i sameiet. Av hensyn til fri ferdsel er det ikke lov til å parkere på andre steder enn på oppmerkede områder.

Alle har en egen parkeringsplass i garasjeanlegget. Det er mulig å bytte med en nabo hvis dere blir enge om dette. Dere inngår da en avtale mellom dere.

Det er utarbeidet egne parkeringsregler for sameiet som er lagt inn som en del av vedtektene. Vedtektene inkl. parkeringsreglement finner du her.

Peisovner:

Sameiet er ansvarlig for pipeløp, feierluker og sotluker, mens den enkelte seksjonseier er ansvarlig for peisovner med tilkobling. Dersom det kommer pålegg knyttet til utstyr inne i den enkelte leilighet fra feiervesenet under stedlig tilsyn vil den enkelte måtte utbedre dette selv.

Postkasser:

Alle leiligheter har postkasser i eget stativ. Disse skal benyttes, og vi oppfordrer alle til å kjøpe et navnskilt som er lik de andre som brukes på stativet.

R

Renhold:

Hvert år gjennomfører driftsleder i samarbeid med valgte leverandør vask av garasje-gulvet i nedre- og øvre garasjeanlegg. Dette gjennomføres ultimo april hvert år, fortrinnsvis i uke 17, 18 eller 19, avhengig av tidspunktet for påsken.

I tillegg koordineres det for felles vaskedager av balkong og terrasser i samme periode, hvor  seksjonseiere av 7. etasje starter den første dagen, 6 etasje dagen etter osv. til man den 7ende dagen avslutter i 1.etasje.

Det minnes spesielt om at det skal tas behørig hensyn til naboer ved rengjøring av terrasser/balkonger. Tepper og tøy må ikke ristes eller tørkes på utsiden av balkong eller fra vindu.

S

Seksjon:

En seksjon er betegnelsen som brukes om en bolig eller et næringslokale i en bygning som er seksjonert etter reglene i eierseksjonsloven. Som seksjonseier har du enerett til den seksjonen du har kjøpt.

Snøbrøyting:

Drammen kommune brøyte​r​ gater​, gangvei, ​og ​fortau.

Vaktmester​e​ måker snø ​ved ​felles innganger og besørger strøing.

For at snøfjerningen skal bli så effektiv som mulig, er det viktig at man er oppmerksom og flytter biler når brøytebilen kommer.

Styret:

Styret velges på sameiets årsmøte. Styret skal lede i samsvar med loven, vedtektene og vedtak på årsmøtet. Styret har fullmakt til fatte vedtak i alle saker som ikke er lagt til andre organ i loven eller vedtektene.

Kontaktinformasjon til styret finner dere her.

Søppelrom/Avfallsrom:

Sameiet er pålagt kildesortering fra kommunen. Det er satt opp søppelbeholdere for kildesortering i våre 2 søppelrom mot politistasjonen. Her finnes beholder for plast-/mat-/restavfall, beholder for papir/papp, samt beholder for glass- og metallemballasje.

Matavfall skal sorteres i egne bioposer som blir utlevert av renovasjonsselskapet.

Det skal ikke hensettes noen form for gjenstander i søppelrommene som ikke kan kildesorteres. Dette må beboere kjøre bort og levere til nærmeste gjenvinningsstasjon, som du finner her http://lindum.no/gjenvinningsstasjoner/

​Les mer om kildesortering på www.rfd.no

T

TV

Sameiet har en kollektiv avtale med Telia Norge AS på digital-TV og bredbånd. Man velge mellom en TV-dekoder Mikro uten opptaksfunksjon eller Telia Box med opptaksfunksjon.

I avtalen inngår TV-pakka TV Start. TV Start gir beboer 50 poeng som de kan bruke til å sette i sammen sin TV-pakke. Dette gjøres på min side: WWW.Telia.no/min side. Her kan man utvide til andre mer omfattende TV-pakker.

U

Utleie:

Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 60 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende.

Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold. Ved eierskifte betales et eierskiftegebyr til sameiets forretningsfører

V

Vedlikehold:

Seksjonseier er ansvarlig for å holde sin del av bygningen i forsvarlig stand. Dersom denne plikten forsømmes vil man kunne havne i et erstatningsansvar ovenfor sameiet.
Hovedregelen for vedlikehold er at den enkelte seksjonseier er ansvarlig for vedlikeholdet i sin egen bolig (innvendig vedlikehold), og sameiet har ansvar for utvendig vedlikehold. En nærmere presisering av hvor skillet mellom seksjonseiers og sameiets vedlikeholdsplikt fremgår av vedtektene.

Vedtekter:

Sameiet har egne vedtekter som er mer detaljrike enn loven når det kommer til seksjonseiers ansvar og plikter, styrets virke, og organiseringen av sameiet generelt.

Vedtektene finner du her.

Vedlikehold av terrasse, balkong:

Vedlikehold av balkong/terrasseglass inklusive det sorte treverket er sameiets ansvar. Vedlikehold av håndløpere og balkong/terrassegulv er seksjonseiers ansvar.

Dersom seksjonseier ønsker å skifte glass og/eller håndløper skal sameiets retningslinjer følges.

 • Styret og BU har i utgangspunktet ingen motforestillinger mot at det gjøres utskiftning av balkong/terrasseglass fra frosta til klart forutsatt samme spesifikasjoner.
 • Det presiseres imidlertid at seksjonseier selv står ansvarlig overfor kommunen og må selv bære kostnader ved eventuelle senere pålegg fra det offentlige.
 • Hverken styret eller bygningsutvalget har anledning til å akseptere søknader som i utgangspunktet kan være søknadspliktige fasadeendringer.

Alle seksjonseiere har et særskilt ansvar for å sette seg inn i og etterleve sameiets vedtekter, ordens- og parkeringsreglement. Det henvises til Ordensreglenes pkt. 3.1, hvor det  står at det ikke må gjennomføres ombygginger i boligseksjonene eller seksjon nr 150, ute eller inne, uten etter skriftlig søknad til og aksept fra styret etc.

Å

Årsmøte:

Årsmøtet er sameiets øverste organ. I løpet av våren avholdes det årsmøte i sameiet. Innkallingen blir sendt den enkelte minst 8 dager før møtet. På årsmøtet behandles blant annet årsregnskapet og styrets årsmelding, og det gjennomføres valg av sameiets styre.
Har du saker som du ønsker å få tatt opp på årsmøtet må dette meldes styret innen en gitt frist.

Når det er nødvendig, enten fordi styret har behov for det, eller fordi minst 10 % av seksjonseierne krever det, avholdes det ekstraordinært årsmøte.