B

Billader:

For bestilling av billader, se håndverkguide

Brannsikring:

Alle boenheter skal ha minst ett håndbrannslukker av type skum eller pulver.

Slukkeren skal stå synlig fremme og godt tilgjengelig.

Pulverapparater skal ha faglig kontroll etter fem år og service etter ti år, skumapparater skal ha service etter fem år. Kontrollen kan utføres på stedet der slokkeren befinner seg, en service må utføres på godkjent slokkeverksted. En håndslokker som har hatt en godkjent faglig kontroll eller service vil alltid være påført en etikett som viser at dette er utført og av hvem.

Det er beboerne som er ansvarlig for å vedlikeholde apparatene. Sameiet vil organisere felles vedlikehold for de som er interessert i dette. Neste gang våren 2023.

Beboerne må også foreta egenkontroll av håndslukkerne. Kontrollen består av flere sjekkpunkter, se til at plomben og splinten er intakt og sjekke at håndslukkerens manometer står på grønt. Etiketten skal være fullt leselig og apparatet skal ikke ha rustdannelser. Er det ett pulverapparat så skal dette snus opp ned fire ganger i året, det er viktig for å unngå at pulveret klumper seg.

Brannvarsling:

Alle boenheter skal ha minst en kombinert røykdetektor og sirene. Noen enheter har flere røykdetektorer. Detektorene er sameiets eiendom og vedlikeholdes av sameiet. Det er ikke lov til å kople fra detektorene. Dette vil bli varslet på sentralen.

Brannsentralen er plassert i trappeoppgangen i nr. 42. Beboerne bør gjøre seg kjent med plassering av manuelle brannmeldere. Sjekk også branninstruksen på oppslagstavlene.

Ved utløst brannalarm skal man snarest forlate leiligheten og møte opp ved Per Sivle statuen. Meld fra til oppgangsansvarlig at deres leilighet er tømt. Husk ikke bruk heisen ved rømningen. Ellers se sameiets branninstruks.

Hvis man har forårsaket en feilalarm, skal man straks melde fra til brannvesenet på 110. Deretter gå til brannsentral og sammen med brannansvarlig slå av brannalarmen.

Sameiets brannansvarlig er: Driftsleder, driftsleder@​p​ollenkvartalet.​n​o

Oppgangsansvarlige finner du ved å trykke her:

Bredbånd:

Sameiet er tilknyttet et bredbåndsanlegg fra Telia Norge. I grunnpakken inngår bredbånd med hastighet 50/50 Mbps. Man kan bestille høyere hastighet på WWW.Telia.no/min side eller kontakte Telia direkte. Sameiet har forhandlet frem priser for de ulike hastighetene. For TV se under T.

Beboerbrev:

Styrets viktigste informasjonskanal mellom årsmøtene er beboerbrevene. Disse sendes ved behov, avhengig av saker og behov. Alle som har svart JA til å motta  elektronisk informasjon, vil få disse pr. e-post. I tillegg legges de ut på sameiets hjemmeside samt på oppslagstavlene i hver oppgang.

Budsjett:

Styret utarbeider sameiets budsjett hvert år i perioden oktober – november. Så snart dette er vedtatt av styret og meddelt sameiets forretningsfører sendes det ut et eget informasjonsskriv til alle seksjonseiere, normalt ultimo november hvert år. De fleste kostnadene fordeles eierbrøken, men det er noen kostnader som fordeles pr. seksjon / leilighet og dermed lik for alle seksjoner og noe som er basert på individuelt forbruk, eksempelvis gass og fjernvarme pr. seksjon.

Bygningsutvalget:

Bygningsutvalget​ (BU)​ ivaretar alt av bygningsteknisk karakter og foretar en løpende vurdering av vedlikeholdsbehovet, oppdatering og gjennomføring av vedlikeholdsplanen. Oppfølging av sameiets sentrale og løpende leverandører og kontakter. BU ivaretar HMS, avregning gass, fjernvarme, heiskontroll ​

Løpende behandlingen av bygningstekniske henvendelser​.​​ Ombygging av seksjoner​ meldes Bygningsutvalget​ v/leder, bygningsutvalget@pollenkvartalet.no

​B​ygningsskader ​meldes ​til ​S​tyret og ​N​bbo​.

Øvrige henvendelser rettes til Driftsleder, driftsleder@​p​ollenkvartalet.​n​o

Det henstilles til at vi alle viser mest mulig hensyn, og at henvendelser i størst mulig grad gjøres på ordinær dagtid.

Henvendelser til driftsleder, vaktmester og styret pr. mobiltelefon mellom klokken 21.00 og 08.00 skal uansett kun gjøres i krisetilfeller.