BEBORBREV NR 3 – FEBRUAR 2021

POLLENKVARTALET 
BEBOERBREV NR. 3 – FEBRUAR 2021

Utskifting av glass og vedlikeholdsansvar av terrasser/balkong:
Styret har i løpet av de siste månedene mottatt flere søknader fra beboere som ønsker å skifte fra frosta til klart glass på sine terrasser/balkonger.
Vi minner om at vedlikeholdsansvaret for balkongglassene inklusive det sorte rekkverket, men eksklusive håndløperne og balkonggulvet, er sameiets ansvar.

Flere seksjonseiere har imidlertid informert styret om at det i forbindelse med 5 års befaringen ble gitt tillatelser til utskifting. Da det er et faktum at et 10 talls beboere har skiftet glass uten å søke, er det viktig at det vedtas omforente og felles retningslinjer for dette.

  • Styret og BU har i utgangspunktet ingen motforestillinger mot tiltaket med utskiftning av balkongglass fra frosta til klart med samme spesifikasjoner.
  • Det presiseres imidlertid at seksjonseier selv står ansvarlig overfor kommunen og må selv bære kostnader ved eventuelle senere pålegg fra det offentlige.
  • Hverken styret eller bygningsutvalget har anledning til å akseptere søknader som i utgangspunktet kan være søknadspliktige fasadeendringer.

Da vi opplever at gjeldende regelverk tolkes ulikt, av både styret og seksjonseiere, vil vi arbeide videre med å forenkle og presisere vedlikeholdsansvaret i sameiet vårt.
Det minnes om at alle seksjonseiere har et særskilt ansvar for å sette seg inn i og etterleve sameiets vedtekter, ordens- og parkeringsreglement. Det er alt for mange som henvender seg til styret med «beklager, vi visste ikke at…….…. All relevant informasjon finnes tilgjengelig på sameiets hjemmeside, det er enkelt å finne

Styret vil derfor legge frem forslag til endringer i sameiets ordensregler og/eller vedtekter til årsmøtet. Verken seksjonseiere eller styret er tjent med uklarheter og/eller misforståelser om denne eller andre lignende situasjoner i fremtiden.

Katastrofevarsling:

Med henblikk på katastrofen i Gjerdrum og andre hendelser ser man at tiden fra hendelser inntreffer til personer blir varslet er avgjørende. Selvfølgelig håper man på at slike uforutsette hendelser aldri inntreffer, men det er likevel avgjørende at beredskapen er til stede. Styret har derfor besluttet å utrede muligheten for at brannalarmanlegget kan benyttes for å varsle beboere ved akutte og livstruende hendelser.

Styret ønsker dere alle fortsatt smittefrie og gode dager.